Rikoslain 3. luku + teräaselaki

Tämä on ihmisille hyödyllinen muistutus lakitekstin sisällöstä. Tässä rikoslain 3. luku ja teräaselainsäädäntö tarjoiltuna ja selitettynä auki.

Rikoslain 3. luku, 6.mom sanoo hätävarjelusta seuraavaa:

hätävarjelu

"joka suojellakseen itseään tahi toista, taikka omaansa tai toisen omaisuutta aloitetulta tahi kohtapäätä uhkaavalta oikeudettomalta hyökkäykseltä, on tehnyt teon, vaikka muuten on rangaistava, oli hyökkäyksen torjumiseksi välttämätön, älköön häntä tästä hätävarjeluksesta rangaistukseen tuomittako."

Rl 3:7

"Jos joku luvattomasti tunkeutuu toisen huoneeseen, taloon, kartanoon tahi alukseen, taikka tekee vastarintaa sille, joka verekseltä tahtoo omansa ottaa takaisin, olkoon hätävarjelus niin ikään oikeutettu."

Tämä laki merkitsee sitä, että _jokaisella_ on oikeus lain nojalla voimakeinoin puolustaa tiettyjä etuuksia ja asioita ja toista ihmistä ja tämän laissa määriteltyjä etuuksia, milloin laiton hyökkäys uhkaa tai on alkanut tai kohta alkamassa. (viranomaisen vastustus on rikos).
Hätävarjeluksella voidaan myös puolustaa koti ja virastorauhaa (Rl 24. 1 pykälä, 2 mom ja 3 pykälä 2 mom, sekä 3 pykälä 2 mom asetus)

("Joka ilman laillista syytä, vastoin toisen tahtoa tunkeutuu hänen asuntoonsa, olkoonpa huoneeseen, taloon, kartanoon, tahi alukseen, joka hänen omaansa taikka luvalla tai vuokralla asumaansa, taikka ilman syytä jättää noudattamatta käskyä lähteä sieltä pois, taikka ilman otollista aihetta hiipii sisään tahi kätkeytyy sinne, rangaistakoon kotirauhan rikkomisesta sakolla taikka vankeudella korkeintaan kuudeksi kuukaudeksi.")

Hätävarjelus _alkaa_ lain mukaan silloin, kun hyökkäys on heti/välittömästi uhkaava tai jo alkanut tai juuri alkamassa, kuten mainittu. Hätävarjeluoikeus loppuu kun hyökkäys loppuu, tai kun hyökkääjä menettää hyökkäyskykynsä tai poistuu paikalta tai pakenee. Tämän jälkeen jatkettu "hätävarjelus" on rangaistavaa ja se on hätävarjelun liioittelua, ellei erityistä syytä hyökkääjän paikallaan pitämiseksi ole. (Oikeus pitää kiinni poliisin tuloon asti on olemassa, se koskee virastohenkilökuntaa ja vartijoita.)
Minä tulkitsen asian niin, että kuka vain saa estää hyökkääjää lähtemästä pakoon jos poliisi on soitettu.

Lain mukaan voimaa saa käyttää vain niin paljon, kuin on välttämätöntä hyökkäyksen torjumiseksi, tämä merkitsee, että myös _aseellinen_ itsepuolustus on laissa erikseen sallittu, milloin hyökkääjä aiheuttaa hengen vaaran tai on itse aseistettu. Hyökkäyksen torjumiseen ei sen sijaan saa käyttää vaarallisempaa välinettä kuin on ehdottomasti tarpeen ja laillista, näin luvaton aseen käyttö on edelleen rikos.
Jokainen harkitsee voiman käytön ja välineen tarpeen "maalaisjärjen" mukaan - viimekädessä oikeus toimii erotuomarina.

Sallitut voimakeinot

-ruumiin voima
-tilapäisvälineet
-patukka (patukasta on erikseen säädetty laki)
-kaasusumutin
-käsiase (ampuma-aselain mukaan, ei muutoin)
-metsästysase (edelleen ampuma-aselain mukaan)

Tilapäisväline on mikä tahansa esine, joka on käsiin saatavissa, sähköaseet ovat kiellettyjä lain nojalla, samoin vaaralliset teräaseet, joista laki erikseen säätää.
Puolustautuja on velvollinen hoitamaan asiallisen ensiavun loukkaantuneelle hyökkääjälle tai toimittamaan hänet hoitoon.
Jos hyökkääjä on syyllistynyt rikokseen tai jos joku on loukkaantunut, on lain mukaan tehtävä ilmoitus poliisille. Todistajien henkilötiedot on kirjoitettava muistiin.

Liian kauan kestänyt, tai liian voimakas hätävarjelu on tuomittavaa, tuomioistuin kuitenkin käytännössä alentaa rangaistusta tai jättää rankaisematta, milloin tilanne on vaatinut laittomia keinoja.

Rl 3:9

"Jos joku 7. tai 7. pykälässä mainituista tapauksissa on tehnyt teon, joka ei ollut hyökkäyksen torjumiseksi, kotirauhan suojaamiseksi tai omansa takaisin ottamiseksi välttämätön, on tekijä tuomittava hätävarjelun liioittelusta tuomioistuimen harkinnan mukaan joko täyteen tai 2 pykälän 1. mom mukaan alennettuun rangaistukseen. Jos olosuhteet olivat sellaiset, ettei hän voinut mieltänsä malttaa, häntä ei saa rangaistukseen tuomita."

- käytännössä itsepuolustuksessa yleensä molemmat osapuolet tuomitaan, etenkin jos oikeus katsoo kyseessä olleen tappelun, eikä hätävarjeluksen. Hengenvaaran tilanteessa hyökkääjän murjonut tai tappanut puolustaja voidaan jättää rankaisematta tai tuomita alennettuun rangaistukseen.

--------------------------------------------------

TERÄASELAKI

(helsingissä 28.tammikuuta 1977)

1. Vaarallisella teräaseella tarkoitetaan tässä laissa tikaria, stilettiä ja pistintä.
Tämän lain säännöksiä vaarallisesta teräaseesta on sovellettava myös jousipatukkaan ja nyrkkirautaan. Asetuksella voidaan säätää, että tämän lain säännöksiä vaarallisesta teräaseesta on sovellettava myös muuhun 1 ja 2 momentissa tarkoitettua terä- tai lyömäasetta vastaavaan aseeseen, joka on tarkoitettu käytettäväksi toisen vahingoittamiseen.

- Käytännössä poliisi voi kulloisessakin tilanteessa tulkita minkä vain esineen, paitsi muovisen tai kumisen patukan "vaaralliseksi teräaseeksi". käytännössä poliisi kuitenkin harkitsee paikan päällä tilanteen mukaan. Arvoltaan vähäinen teräase kerätään yleensä talteen ja hävitetään, jos on todennäköistä, että se tuomittaisiin muutenkin valtiolle menetetyksi.

3. Vaarallista teräasetta ei saa pitää hallussa yleisellä paikalla tai yleisessä kokouksessa taikka muussa julkisessa tilaisuudessa, ellei hallussa pitämiseen ole hyväksyttävää perustetta.

(Vartijalla ja turvahenkilökunnalla on lupa kantaa ammattinsa vuoksi aseita mukana siten, kuin laki erikseen säätää.)

4. Puukkoa taikka sellaista teräasetta, joka on tarkoitettu työvälineeksi tai muuhun hyväksyttävään käyttöön, mutta joka soveltuu henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen suorittamiseen tai sellaisella rikoksella uhkaamiseen, ei saa pitää hallussa yleisellä paikalla tai yleisessä kokouksessa taikka muussa julkisessa kokouksessa, ellei se ole välttämätöntä työn vuoksi tai hallussapitämiseen ole muuta hyväksyttävää perustetta.

6. Joka 3 pykälän vastaisesti pitää hallussaan vaarallista teräasetta, on tuomittava vaarallisen teräaseen hallussapidosta yleisellä paikalla sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

7. Joka 4. pykälän vastaisesti pitää hallussaan puukkoa tai muuta sanotussa pykälässä tarkoitettua teräasetta, on tuomittava teräaseen hallussapidosta yleisellä paikalla sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

8. Jos jonkun todennäköisin syin epäillään syyllistyneen 7. tai 7. pykälässä tarkoitettuun rikokseen, poliisimiehellä on oikeus toimittaa teräaseen löytämiseksi tämän henkilöön käyvä tarkastus.
Toimittaessaan henkilöön käyvää tarkastusta tässä laissa tarkoitetun aseen löytämiseksi on noudatettava, mitä henkilöön käyvästä tarkastuksesta rikosasioissa on säädetty. Pöytäkirjaa ei kuitenkaan tarvitse pitää, ellei siihen ole erityistä syytä.

- Vartijalla on uuden lain nojalla oikeus toimittaa tarkastus henkilöön. Sen sijaan henkilöön kohdistuva pahoinpitely tai muu ei tarkastukseen liittyvä koskettelu on rangaistavaa erikseen mm. siveyslain nojalla.

9. Tämän lain säännösten vastaisesti maahan tuotu, valmistettu, kaupaksi tarjottu, kaupan pidetty tai hallussapidetty teräase on tuomittava valtiolle menetetyksi. jos ase on joutunut pois omistajaltaan rikoksella tai jos menettämisseuraamus muusta syystä olisi ilmeisen kohtuuton, se voidaan jättää tuomitsematta. Jos ase on siirtynyt toiselle, hukattu tai hävitetty, sen arvo voidaan kokonaan tai osaksi tuoita menetetyksi. Lisäksi on noudatettava mitä rikoslaissa on säädetty rikoksen tuottaman taloudellisen hyödyn menetetyksi tuomitsemisesta.

10. Vangitsemiseen oikeutettu virkamies saa todistettavaasti hävittää tai hävityttää 9. pykälässä tarkoitetun arvoltaan vähäisen teräaseen, joka voidaan takavarikoida, jos on todennäköistä, että se tullaan tuomitsemaan valtiolle menetetyksi.

Teräasetuksella on erikseen säädetty rangaistavuus koskemaan myös miekkaa, viidakkoveistä, heittopuukkoa, ja näihin rinnastettavaa teräasetta, sekä ketjusta, kaapelista tai metalliputkesta valmistettua asetta tai näihin rinnastettavaa asetta.

-Käytännössä teräasetus koskee mitä tahansa esinettä, jolla voi vahingoittaa toista, mutta se ei koske harrastevälineitä tai historiallisesti arvokkaita aseita, ellei niitä ole rikokseen käytetty.
-Teräksi voidaan katsoa mikä tahansa iskuntehostaja, käytännössä poliisi ei kuitenkaan voi kerätä talteen esinettä ilman laissa tarkoitettua syytä. näin multitoolin tai Kubotanin taikka Lethermanin kantaminen mukana on sallittua, samoin esim paperiveitsen saa pitää taskussa jos se ei ole häiriöksi.

Re: Rikoslain 3. luku + teräaselaki

"Jos hyökkääjä on syyllistynyt rikokseen tai jos joku on loukkaantunut, on lain mukaan tehtävä ilmoitus poliisille."

Suomessa ei ole ilmiantovelvollisuutta, kuten mm. DDR:ssä oli. Ainoastaan, jos _etukäteen_ saa tietää valmisteilla olevan murhan, tapon, törkeän pahoinpitelyn, raiskauksen, maanpetoksen ja eräiden muiden erikseen säädettyjen vakavien rikosten, on poliisia tai aiottua uhria varoitettava. Myös tieliikennelaissa velvoitetaan tietyissä tilanteissa kutsumaan poliisi, mutta hätävarjelua tämä ei koske.

-Here comes the pain.-Joka päivä voi tiiliskivi pudota päähäsi.

Re: Rikoslain 3. luku + teräaselaki

Tää tuntuu, kun seinille puhuisi/kirjoittaisi, mutta edelleen FAKTAA on että kaikkien teräaseiden kuten Leathermannien, katanan ym. ym. sekä harjoitusvälineiden kuten tonfan tai nunchien (miten lie kirjoitetaan) kantaminen julkisella paikalla on ilman hyväksyttävää syytä KIELLETTY. Tosin harjoitusvälineiden kantaminen treenimatkalla on luonnollisesti sallittua, eikä poliisit pahemmin Leathermaneihin puutu jos sillä ei pahemmin kikkaile. Eli älkää helvetissä kirjoittako factana, jos ette todella tiedä mitä kirjoitatte. Joku pian uskoo mitä netissä lukee, varsinkin kun lakitekstiä ei oltu eritelty omista päätelmistä!!!

No pain,no gain

Re: Rikoslain 3. luku + teräaselaki

Toistaiseksi tonfien ja nunchakuiden kantaminen julkisella paikalla ei ole kielletty, ellei niissä ole metalliosia. Asiaan tulee lähiaikoina muutos uuden järjestyslain myötä.

-Here comes the pain.-Joka päivä voi tiiliskivi pudota päähäsi.

Re: Rikoslain 3. luku + teräaselaki

Kerrotko mistä olet saannut semmoisen käsityksen???

No pain,no gain

Re: Rikoslain 3. luku + teräaselaki

Teräaselaista ja teräaseasetuksesta. Vaarallisiin teräaseiin rinnastetaan vain metalliputkesta- ketjusta tai vaijerista valmistetut lyömäaseet. Ei puisia, kumisia tai muovisia lyömäaseita.

(Tietysti vaarallisia teräaseita ja niihin rinnastettavia välineitä on muitakin, kuten tehoritsat, tikarit, stun-gunit, miekat jne.)

Teräaselain ja -asetuksen voit tarkistaa osoitteesta http://www.finlex.fi

-Here comes the pain.-Joka päivä voi tiiliskivi pudota päähäsi.

Re: Rikoslain 3. luku + teräaselaki

Voisit lukea tarkemmin sen pykälän loppuosan, menee suunin piirtein näin...

Asetuksella voidaan säätää, että tämän lain säännöksiä vaarallisesta teräaseesta on sovellettava myös muuhun 1 ja 2 momentissa tarkoitettua terä- tai !!!lyömäasetta vastaavaan aseeseen, tai välineeseen, joka on tarkoitettu toisen vahingoittamiseen tai joka ominaisuuksiensa puolesta soveltuu siihen!!!

Eli tonfat ym. lukeutuu näihin vastaaviin ja soveltuviin välineisiin...

Itse koulutan ihmisiä jotka valvovat näitä kyseisiä lakeja ja olen jatkuvasti yhteyksissä eri viranomaisiin, joten olen ko. asiasta aika pommin varma.

No pain,no gain

Re: Rikoslain 3. luku + teräaselaki

"Asetuksella voidaan säätää." Katsopa ne asetukset läpi (niitä on aika monta) niin huomaat, ettei kumisia, muiovisia tai puisia lyömäaseita ole säädetty vaarallisiin teräaseisiin rinnastettaviksi. Jos mielestäsi löydät sellaisen asetuksen, niin kerrotko säädösnumeron ja mielellään voisit laittaa sen tännekin.

lisäyksenä, että pakkokeinolain ja poliisilain nojalla poliisi voi ottaa kadulla kannetun tonfan tms. kyllä talteen, jos on syytä epäillä sillä suoritettavan rikoksia, mutta tonfan saa myöhemmin takaisin, eikä mitään sakkoja tule.

[ 17.10.2002, 13:55: Viestiä muokannut: Antti Sariola ]

-Here comes the pain.-Joka päivä voi tiiliskivi pudota päähäsi.

Re: Rikoslain 3. luku + teräaselaki

Minäkin olen sitä mieltä, että laki ei nykyisin määrittele kumista tai muovirunkoista lyömäasetta sinänsä "vaaralliseksi teräaseeksi" eikä ylipäätään "teräaseeksi", eikä näihin rinnastettaviin välineisiin.

"1. Vaarallisella teräaseella tarkoitetaan tässä laissa tikaria, stilettiä ja pistintä.
Tämän lain säännöksiä vaarallisesta teräaseesta on sovellettava myös jousipatukkaan ja nyrkkirautaan. Asetuksella voidaan säätää, että tämän lain säännöksiä vaarallisesta teräaseesta on sovellettava myös muuhun 1 ja 2 momentissa tarkoitettua terä- tai lyömäasetta vastaavaan aseeseen, joka on tarkoitettu käytettäväksi toisen vahingoittamiseen."

Tämän perusteella tonfa tai kumipamppu olisi kyllä "lyömäase" ja rinnastettavissa vaaralliseen teräaseeseen, mutta teräaselain muut pykälät kumoavat tämän. Jos pamppu tai tonfa ei ole metallia, eikä sisällä sitä, ei kyseessä ole laissa tarkoitettu vaarallinen teräase. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseessä on lain puolesta sallittu väline, tulkinnan varaa ei ole.
Toki poliisi voi käyttää (tunnetusti mahtavaa) maalaisjärkeään harkitessaan, että otetaankos esine "X" talteen vai ei. Jos välineellä ei ole tehty rikosta ja näyttöä rikoksen teko aikeista ei saada, on esine palautettava takaisin. Sakkoja ei luonnollisesti voi tulla ja jos tulee, ainakin minä valveutuneena kansalaisena tekisin oikaisuvaatimuksen - tarvittaessa korkeimpaan oikeuteen saakka.

Poliisi kerää aseen kaltaisen esineen talteen periaatteessa vain jos erityinen syy (esimerkiksi kiinni otetun henkinen tila) tähän pakottaa tai jos on näyttöä rikoksesta. Muutoin kai esimerkiksi asiallisesti vyöllä roikkuvaa multitoolia tai muuta aseeksi kelpaavaa esinettä ei kerätä talteen. (Jos minulla sattuisi roikkumaan pyöräremonttiin ja lyömiseen sopiva ruuvimeisseli vyöllä, sitähän en poliisille luovuttaisi, sillä jos en väkivaltaan aio sitä käyttää, ei poliisilla ole oikeutta kyseistä esinettä takavarikoida.)

Olkaapa valveilla lain tulkinnan kanssa. Kansalaisella on oikeus ja velvollisuus tulkita lakia jos poliisi toimii väärin. Lisäksi oikeusturvamme takaa asiallisen käsittelyn oikeudessa (emme elä jenkkilässä), mahdollisuudet saada oma tahto läpi ovat siis aika hyvät. Oikeudessa voi onnistua osoittamaan olevansa oikeassa, mikäli viitsii oikeuteen saakka mennä jonkin asian takia.
Ja jos/kun poliisi toimii lain kirjaimen ohi selkeästi väärin, on kansalaisella oikeus tehdä rikosilmoitus. Poliisi ei ole erehtymätön vaikka viranomainen onkin. Rangaistakoon virheestä siis myös poliisia siinä missä ketä tahansa muutakin.

Re: Rikoslain 3. luku + teräaselaki

Itse en löytänyt teräaselaista enkä -asetuksesta mitään tekstiä mikä kumoaisi ko. lain pykälän, eikä asetukset juurikaan lakeja kumoa vaan päinvastoin. Keskustelin myös asiasta muiden kouluttajien ja poliisien kanssa, ja todella ihmettelen mistä on tullut joillekkin käsitys että puisia lyömäaseita saisi kantaa julkisella paikalla ilman hyväksyttävää syytä. Jos löydät lakipykälän tai -asetuksen missä puiset lyömäaseet sallitaan niin kerro ja laita vaikka linkki tänne palstalle.

[ 23.10.2002, 21:40: Viestiä muokannut: Tomppa ]

No pain,no gain

Re: Rikoslain 3. luku + teräaselaki

lainaus:
Itse en löytänyt teräaselaista enkä -asetuksesta mitään tekstiä mikä kumoaisi ko. lain pykälän, eikä asetukset juurikaan lakeja kumoa vaan päinvastoin. Keskustelin myös asiasta muiden kouluttajien ja poliisien kanssa, ja todella ihmettelen mistä on tullut joillekkin käsitys että puisia lyömäaseita saisi kantaa julkisella paikalla ilman hyväksyttävää syytä. Jos löydät lakipykälän tai -asetuksen missä puiset lyömäaseet sallitaan niin kerro ja laita vaikka linkki tänne palstalle.
--------------------------------------------------
Teräaselaki on sisäisesti ristiriitainen asetuksiensa puolesta, erityisesti lauseke "voidaan säätää" antaa turhankin laajan tulkintamahdollisuuden. Ylipäätään koko teräaselaki on hyvinkin epäonnistunut laki (ja on poistumassa uuden turvallisuuslain myötä).
Laki ei määrittele edelleenkään yhdessäkään asetuksessa puista, kumista tai muovirunkoista asetta "vaaralliseksi teräaseeksi". (Ei edes teräaseeksi). Huomaa, että asetuksissa puhutaan edelleenkin vain metallisesta lyömiseen kelpaavasta aseesta ja ketjusta valmistetuista välineistä. Näin ollen puinen patukka/tonfa ei ole "vaarallinen teräase" eikä ylipäätään teräase.

Erikseen laki tosin säätää, että "puukkoa taikka sellaista teräasetta, joka on tarkoitettu työvälineeksi tai muuhun hyväksyttävään käyttöön, mutta joka soveltuu henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen suorittamiseen tai sellaisella rikoksella uhkaamiseen, _ei saa pitää_ hallussa yleisellä paikalla tai yleisessä kokouksessa taikka muussa julkisessa kokouksessa, ellei se ole välttämätöntä työn vuoksi tai hallussapitämiseen ole muuta hyväksyttävää perustetta."
Näin ollen tonfaa/patukkaa/muuta aseeksi kelpaavaa ei saa kantaa julkisella paikalla mukana - periaatteessa. Tätä lakia tosin rikotaan ilman kummempia seuraamuksia, etenkin jos mukana kannettava esine ei palvele aseen merkityksessä. Minulla on taskussa Multitool ja avainketjussa roikkuu Kubotan. Kumpikin esine kelpaa aseeksi, mutta multitool on työkaluna mukana, Kubotan sen sijaan ihan vain ip-välineenä ja vain hätätilanteen varalle.
Jos nyt oikein saivarrellaan, niin laki kieltää tarkalleen ottaen jopa vyön kantamisen housuissa, kyseinen "väline" kun kelpaa erinomaisesti aseeksi ja sisältää usein metalliosia.
(rinnastettavissa ketjusta valmistettuun aseeseen) Ja kaipa ihan tavallinen MagLite on kanssa määriteltävissä aseeksi, onhan se metallia ja lisäksi muodoltaan kuin patukka. Ja taatusti kelpaa lyömäaseeksi jollekin kahjolle. Minulla on takin taskussa tuokin. Että näin laajan "tulkinnan varan" tuo teräaselaki jättää.

viestiä muokannut: Kohai Sepi

[ 24.10.2002, 17:27: Viestiä muokannut: kohai sepi ]

Re: Rikoslain 3. luku + teräaselaki

Lukemisen ymmärtämistä...

Lainaus:
Asetuksella voidaan säätää, että tämän lain säännöksiä vaarallisesta teräaseesta on sovellettava myös muuhun 1 ja 2 momentissa tarkoitettua terä- tai lyömäasetta vastaavaan aseeseen, joka on tarkoitettu käytettäväksi toisen vahingoittamiseen."

Eli kaikki aseet jotka on tehty lyömiseen ja/tai vahingoittamiseen on kielletty

Lainaus:
Näin ollen tonfaa/patukkaa/muuta aseeksi kelpaavaa ei saa kantaa julkisella paikalla mukana - periaatteessa. Tätä lakia tosin rikotaan ilman kummempia seuraamuksia, etenkin jos mukana kannettava esine ei palvele aseen merkityksessä

Niin kun itsekkin totesit että tätä lakia rikotaan aika tavalla, mutta silti se on laki, eikä se siitä miksikään muutu.

Lainaus:
Jos nyt oikein saivarrellaan, niin laki kieltää tarkalleen ottaen jopa vyön kantamisen housuissa, kyseinen "väline" kun kelpaa erinomaisesti aseeksi ja sisältää usein metalliosia.
(rinnastettavissa ketjusta valmistettuun aseeseen) Ja kaipa ihan tavallinen MagLite on kanssa määriteltävissä aseeksi, onhan se metallia ja lisäksi muodoltaan kuin patukka. Ja taatusti kelpaa lyömäaseeksi jollekin kahjolle. Minulla on takin taskussa tuokin. Että näin laajan "tulkinnan varan" tuo teräaselaki jättää.

Vyötä saa kantaa koska sille löytyy puolusteltava peruste, eli mm. housujen yllä pitäminen.

Sama on MagLiten, Leathermanin ja kaiken maailman multitoolien kantaminen on periaatteessa laittomia mutta jos niille löytyy perusteltu syy kantaa niin silloin ne on laillisia... eri asia on kuika tarkaan lakia valvotaan ja noudatetaan, mutta se ei lakia muuta.

No pain,no gain

Re: Rikoslain 3. luku + teräaselaki

[QUOTE]Alkuperäisen lähettänyt Tomppa:
[QB]Lukemisen ymmärtämistä...

Lainaus:
Asetuksella voidaan säätää, että tämän lain säännöksiä vaarallisesta teräaseesta on sovellettava myös muuhun 1 ja 2 momentissa tarkoitettua terä- tai lyömäasetta vastaavaan aseeseen, joka on tarkoitettu käytettäväksi toisen vahingoittamiseen."

Eli kaikki aseet jotka on tehty lyömiseen ja/tai vahingoittamiseen on kielletty

Lue (ja ymmärrä) nyt hyvä mies myös se kohta, että "Asetuksella voidaan säätää." Siinä nimenomaan sanotaan, että asetuksella VOIDAAN säätää tietyt esineet vaarallisiksi teräaseiksi, ei että kaikki ne olisi säädetty. Valtioneuvosto kyllä voisi määritellä puupamput vaarallisiksi teräaseiksi, mutta niin se ei kuitenkaan ole tehnyt. Asian voi tarkistaa osoitteesta http://www.finlex.fi panemalla hakusanaksi teräaseasetus. Kaikki vaaralliseen teräaseeseen rinnastettavat esineet on siellä tarkasti lueteltu, eikä niihin kuulu puu- muovi- tai kumipamput. Suomessa säädökset päättää eduskunta ja valtioneuvosto, joiden kanta on siellä, eivät nimettömät turva-alan ammattilaiset tai poliisit.

-Here comes the pain.-Joka päivä voi tiiliskivi pudota päähäsi.

Re: Rikoslain 3. luku + teräaselaki

Ja tässä Finlexistä asetusta:

"Teräaseasetus 27.5.1977/409
Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun teräaselain (108/77) 1 ja 2 §:n nojalla:

1 §

Teräaselain (108/77) säännöksiä vaarallisesta teräaseesta on sovellettava toisen vahingoittamiseen käytettäväksi tarkoitettuun miekkaan, viidakkoveitseen, heittopuukkoon ja näihin rinnastettavaan teräaseeseen sekä ketjusta, kaapelista, metalliputkesta tai vaijerista valmistettuun ja näihin rinnastettavaan lyömäaseeseen.

Teräaselain säännöksiä vaarallisesta teräaseesta on sovellettava myös toisen vahingoittamiseen käytettäväksi tarkoitettuun tai siihen soveltuvaan sähköpatukkaan, tarkkuussinkoon ja muuhun näitä vastaavaan välineeseen. "

Mikään noista ei ole puu- kumi- tai muovipamppu, joten ko. välineet EIVÄT rinnastu vaarallisiin teräaseisiin.

-Here comes the pain.-Joka päivä voi tiiliskivi pudota päähäsi.

Re: Rikoslain 3. luku + teräaselaki

Antti, näytät tuntevan tuon teräaselain melkoisen hyvin. Voisitko tehdä pienen palveluksen (joka palvelee tämän viestiketjun tarkoitusta, ei minua henk.kohtaisesti)?
Jos jaksat/viitsit, niin saisitko kasaan jonkunlaisen listan välineistä, jotka oikeus on rinnastanut vaaralliseen teräaseeseen ennakkotapauksina tai muuten?
Nähtäisiin vähän suuntaa sille, että mikä todella on rinnastettavissa "Asetuksella voidaan säätää..." kohdan perusteella vaaralliseen teräaseeseen.

Jos työ tuottaa kohtuuttoman työtaakan tai on juuri nyt sopimaton aikataulullesi, voimme palata asiaan myöhemminkin.

Kiitokset.

Re: Rikoslain 3. luku + teräaselaki

Eli edelleen Finlexistä (tekijänoikeussyyt vaativat lähteen ilmoittamista) suoraan laki- ja asetustekstiä:

"Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 §
Vaarallisella teräaseella tarkoitetaan tässä laissa tikaria, stilettiä ja pistintä.
Tämän lain säännöksiä vaarallisesta teräaseesta on sovellettava myös jousipatukkaan ja nyrkkirautaan.
Asetuksella voidaan säätää, että tämän lain säännöksiä vaarallisesta teräaseesta on sovellettava myös muuhun 1 ja 2 momentissa tarkoitettua terä- tai lyömäasetta vastaavaan aseeseen, tai välineeseen, joka on tarkoitettu toisen vahingoittamiseen tai joka ominaisuuksiensa puolesta soveltuu siihen.

4 §
Puukkoa taikka muuta sellaista teräasetta, joka on tarkoitettu työvälineeksi tai muuhun hyväksyttävään käyttöön mutta joka soveltuu henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen suorittamiseen tai sellaisella rikoksella uhkaamiseen, ei saa pitää hallussa yleisellä paikalla tai yleisessä kokouksessa taikka muussa julkisessa tilaisuudessa, ellei se ole välttämätöntä työn vuoksi tai hallussa pitämiseen ole muuta hyväksyttävää perustetta.

Teräaseasetus 27.5.1977/409
Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun teräaselain (108/77) 1 ja 2 §:n nojalla:

1 §

Teräaselain (108/77) säännöksiä vaarallisesta teräaseesta on sovellettava toisen vahingoittamiseen käytettäväksi tarkoitettuun miekkaan, viidakkoveitseen, heittopuukkoon ja näihin rinnastettavaan teräaseeseen sekä ketjusta, kaapelista, metalliputkesta tai vaijerista valmistettuun ja näihin rinnastettavaan lyömäaseeseen.

Teräaselain säännöksiä vaarallisesta teräaseesta on sovellettava myös toisen vahingoittamiseen käytettäväksi tarkoitettuun tai siihen soveltuvaan sähköpatukkaan, tarkkuussinkoon ja muuhun näitä vastaavaan välineeseen. "

Vaarallisia teräaseita ovat siis vain tikari, stiletti ja pistin. Rinansteeisia esineitä on sitten nuo asetuksessa määrätyt. Tarkkuussinko on siis tehoritsa. Noita "puukko tai muu sellainen teräase..." luokan kamoja olisivat vaikkapa kirves, vesuri, nuoli, suksisauva ja viikate.

Siitä, että muovipamppu ei ole vaarallinen teräase, on olemassa sisäministeriön päätöskin, joka on luettavissa esim. Juhani Hätösen kirjasta "Nykyaikainen Itsepuolustus". Ruuvimeisseli myöskään tietääkseni ei ole edes puukkoon rinnastettava teräase, vaan samanlainen rajoitukseton esine kuin muovipamppukin. Olen kuullut, että Vantaan poliisi olisi joutunut luovuttamaan takaisin narkkareille poliisilain nojalla tilapäisesti haltuunottamiaan ruuvimeisseleitä. Ruuvimeisselin osalta olen kuitenkin kuulopuheen varassa.

-Here comes the pain.-Joka päivä voi tiiliskivi pudota päähäsi.

Re: Rikoslain 3. luku + teräaselaki

lainaus:Alkuperäisen lähettänyt Antti Sariola:
Ja tässä Finlexistä asetusta:

"Teräaseasetus 27.5.1977/409
Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun teräaselain (108/77) 1 ja 2 §:n nojalla:

1 §

Teräaselain (108/77) säännöksiä vaarallisesta teräaseesta on sovellettava toisen vahingoittamiseen käytettäväksi tarkoitettuun miekkaan, viidakkoveitseen, heittopuukkoon ja näihin rinnastettavaan teräaseeseen sekä ketjusta, kaapelista, metalliputkesta tai vaijerista valmistettuun ja näihin rinnastettavaan lyömäaseeseen.

Teräaselain säännöksiä vaarallisesta teräaseesta on sovellettava myös toisen vahingoittamiseen käytettäväksi tarkoitettuun tai siihen soveltuvaan sähköpatukkaan, tarkkuussinkoon ja muuhun näitä vastaavaan välineeseen. "

Mikään noista ei ole puu- kumi- tai muovipamppu, joten ko. välineet EIVÄT rinnastu vaarallisiin teräaseisiin.

Niin kun näet, ko. asetuksessa on maininta -muuhun näitä vastaavaan välineeseen.- ja -näihin rinnastettavaan lyömäaseeseen.- eli laissa ja asetuksissa oleva lista ei ole mitenkään täydellinen, eikä missään erikseen sallita puusta tehtyjä aseita. Ja totisesti mm. puusta tehty tonfa on ns. vaaralliseen teräaseeseen rinnastettava lyömäase.

No pain,no gain

Re: Rikoslain 3. luku + teräaselaki

Eikä ole, koska se ei ole metallia. On olemassa sisäministeriön päätös, että muovinen teleskooppipamppu, jossa ainoat metalliosat olivat kahvan ruuvit, ei ole vaarallinen teräase, koska se ei ole tehty metalliputkesta, ketjusta, vaijerista jne. Tarkempaa tietoa asiasta saat yllämainitusta kirjasta. Lainaan otetta tänne tarkemmin, kunhan saan kirjan käsiini. Ei tuomioistuin voi noin vain ryhtyä laajentamaan lakia ankarampaan päin omin valloin. Erityisesti, koska Suomessa on sellainen yleinen oikeusperiaate, että epäselvässä tapauksessa lakia on tulkittava syytetyn hyväksi.

-Here comes the pain.-Joka päivä voi tiiliskivi pudota päähäsi.

Re: Rikoslain 3. luku + teräaselaki

Löysin arkistostani kopion ko. asiakirjasta. Kirjoitan sen tähän. Kopioimani alkuperäisteksti on siis yllämainitusta kirjasta. Kirjoitusvirheet minun. Asiakirjan oikeellisuus on helposti tarkistettavissa esim. soittamalla sisäministeriöön ja kertomalla diaarinumeron.

"Sisäasiainministeriö
Poliisiosasto
Hallintoyksikkö

Pvm. 18.6.1996 Diaarinumero 1/649/96

Sisäasiainministeriö on kirjeessään 6.6.1996 (1/649/96) todennut, että ministeriön käsityksen mukaan sen arvioitavaksi toimittamaanne teleskooppipatukkaa tulee pitää teräaseasetuksen (409/77) 1§:ssä tarkoitettuna välineenä, johon on sovellettava teräaselain (408/77) vaarallista teräasetta koskevia säännöksiä.

Ministeriö on uuden, 12.6.1996 päivätyn lausuntopyyntönne johdosta kirjeessään 13.6.1996 (1/649/96) ilmoittanut käsityksenään, että jos patukan rakennetta muutetaan siten, ettei se sisällä metalliputkesta valmistettuja osia, sitä ei tule pitää vaarallisena teräaseena. Ministeriö on kuitenkin ilmoittanut, ettei lopullista lausuntoa voida antaa, ennen kuin ministeriön tarkasteltavaksi toimitetaan edellä mainitulla tavalla rakenteeltaan muutettu patukka.

Ministeriön tarkasteltavaksi 17.61996 toimittamaanne teleskooppipatukkaa ei ministeriön käsityksen mukaan voida pitää välineenä, johon tulisi soveltaa vaarallista teräasetta koskevia säännöksiä, sillä sen rakennetta on muutettu siten, ettei siihen sisälly muita metalliosia, kuin patukan kahvan ruuvien metallirakenteiset kierteet, eikä sitä muutoinkaan voida pitää teräaseasetuksen 1§:n mukaisena välineenä.

Kaikki tarkasteltavaksi toimittamanne patukat ovat noudettavissa sisäasiainministeriön valvomosta osoitteesta Kirkkokatu 12, Helsinki.

Hallitusneuvos Arto nieminen
Ylitarkastaja Tomi Vuori"

-Here comes the pain.-Joka päivä voi tiiliskivi pudota päähäsi.

Re: Rikoslain 3. luku + teräaselaki

Antti näköjään veti sen "viimeisen naulan arkkuun". =)

Re: Rikoslain 3. luku + teräaselaki

lainaus:Alkuperäisen lähettänyt kohai sepi:
Antti näköjään veti sen "viimeisen naulan arkkuun". =)

Selvitellään... edelleen olen erimieltä... on vaan muutakin tekemistä kun surffailla netissä...

No pain,no gain

Re: Rikoslain 3. luku + teräaselaki

Eri mieltä saa toki mielipiteenvapauden vallitessa olla, mutta jos aiot saada minut vakuuttuneeksi, sinun on esitettävä muutakin näyttöä kuin nimettömien auktoriteettien lausuntoja.

Edellämainitun lausunnon allekirjoittajista Hallitusneuvos Niemisestä en tiedä, mutta Tomi Vuoren ansiolistaan kuuluu mm. Suomen ampuma-aselain kirjoittaminen. Tietämyksensä ja virka-asemansa johdosta herroilla lienee kertaluokkaa paremmat mahdolliuudet arvioida lakitekstin merkitystä kuin yksityisellä kansalaisella tai rivikonstaapelilla. Poliisin ammatti ei muuten automaattisesti pätevöitä laintuntemukseen, minkä olen ainakin ampuma-aseasioissa ikäväkseni havainnut. Toisaalta lakitietoa ei oikeastaan voi vaatiakaan muuten kuin lähinnä poliisilain osalta, koska heidän työssään on tärkeämpiäkin asioita kuin lakikiemuroiden hallinta. Poliisilaki määrää poliisimiehen oikeudet ja velvollisuudet, tuomiot antaa sitten oikeusistuin.

Korkeimman oikeuden ennakkopäätökset olen käynyt hakumoottorilla läpi, enkä löytänyt asiaa koskevia päätöksiä. Erään HO-tasoisen päätöksen tiedän, jossa metallinen teleskooppipampun pienoismalli (n. 20cm) ei ollut vaarallinen teräase. Lisäksi tietääkseni myös patruunavyö (ei oikeita patruunoita) todettiin ei-avaaralliseksi teräaseeksi. Jälkimmäinen tapaus on kuitenkin kuulopuhetta.

-Here comes the pain.-Joka päivä voi tiiliskivi pudota päähäsi.

Re: Rikoslain 3. luku + teräaselaki

Eikös teleskooppipatukasta tehty erikseen oikein eduskunnan tasolla päätös, että kyseessä olisi vaarallinen teräase? Tarkoitan nyt sitä vehjettä jossa on kädensija ja jousen päässä pieni pallo.

Re: Rikoslain 3. luku + teräaselaki

Kyseinen verme on jousipamppu, ei teleskooppipamppu. Kaksi eri vermiötä.

Jussi Häkkinen Okinawahojoa ja hieman koreapotkintaakin"In a real confrontation, more than anything else one should strike to the face first, as this is the most effective." - Choki Motobu

Re: Rikoslain 3. luku + teräaselaki

Jousipamppu ja metallinen teleskooppipamppu kuuluvat molemmat tuohon "ketjusta, kaapelista, metalliputkesta tai vaijerista valmistettuun ja näihin rinnastettavaan lyömäaseeseen" -kategoriaan.

-Here comes the pain.-Joka päivä voi tiiliskivi pudota päähäsi.

Re: Rikoslain 3. luku + teräaselaki

Joo niin kuuluvat koska kummassakin on metalliosia ja jopa metallirunko. Kaapelimaisuuskin täyttyy jousipampun kohdalla. Ovat molemmat laissa tarkoitettuja vaarallisia teräaseita.

Julkaise syötteitä